Monseigneur José Moko a centré son homélie de Pâques en trois idées principales : Pâques comme la fête de la Lumière (Nsemo, le feu nouveau), elle est alors la victoire de la Lumière sur les ténèbres de la mort. La Pâques est la fête de l’Amour (Lutondo): il y a ici la victoire de l’Amour sur la haine. Mais également Pâques comme la traversée, l’exode (kubasika, kusoba) : sortir de la servitude, de l’esclavage pour la liberté. Dans le contexte actuel de notre pays, les chrétiens ont là la matières pour rester debout.

Textes : Gn 1, 1-2, 2 ; Gn 22, 1-18 ; Ex 14, 15-15, 1a ; Is 55, 1-11 ;

Rm 6, 3b-11 ; Mc 16, 1-7

Mpimpa yai, mpimpa ya kiese mpimpa ya lugulusu

Na Nzambi na beto lukumu

Na Yezu-Kristu Lunungu

Na bana Nzambi Ngemba

Na bana Nzambi kiese

Na Lufutumuku ya Kristu Ayayéee !

“Beno kuwa boma ve. Beno ke sosa Yezu, muntu ya Nazareti, muntu yina ya bo tulaka na zulu ya kulunsi. Nzambi me tedimisa yandi na lufwa; Yandi ikele awa ve. Beno tala kisika ya bo tulaka Yandi” (Mc 16, 6).

Bampangi batondoma,

  1. Na mpimpa yai ya Santu Santu Dibundu ya ntoto mvimba ke yangala na kuta Nkinsi Pake, nto ye kisina ya lukwikilu na beto bakristu:“kana Nzambi tedimisaka Kristu na lufwa ve, tuba nde malongi na beto kele ya mpamba, ye beto lenda vanda na lukwikilu diaka ve”(“Et si Christ n’est pas rescuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine” 1 Co 15, 14).

Maswekanu ya nene-nene ya beto ke ta na mpimpa yai, beto lenda kubakisa yo mbote-mbote na nkunga ya Santu ya Nkengo ya Pake (Exultet) ya bo me yimbila beno na ntangu ya beto me kota na Nzo-Nzambi yai. Beto lenda mpi kubakisa yo mbote-mbote na nsadisa ya Ndinga ya Nzambiya masonama masantu ke longa beto.

  1. Kuta Nkinsi Pake sambu na beto bakristu, yo ke zola kusongidila mambu zole : kuyangalala sambu na Nsemo ye Lutondo ya nene ya Nzambi, ya Yandi mosi ke songa na beto bantu na Yandi, ya Yandi me ganga na mbandu ye na kifwanisu na Yandi kibeni. Nsemo yai ye Lutondo ya Nzambi fwete bambula beto mbundu na kuzaba kubikala kaka ya kutelama na luzingu na beto, na ntwala ya mampasi go mbangika ya mutindu na mutindu; sambu nakusema na Nsemo yai ya kieleka ya Lufutumuku ya Mfumu Yezu-Kristu.

Ye Pake, ikele mpi Nkinsi ya Kubasika (la fête de l’exode, de la sortie), nkisi ya Kusabuka na beto.

Bonso Besi Yuda imene sabuka Nzadi Mwaki, beto ya me bingama bakristu ya kieleka, beto fwete sabuka konso kilumbu ya luzingu na beto ye kufutumuka kumosi ti Kristu sambu na kuyantika luzingu ya mpa : yina ya ke sema ye kesemisa banziunga na beto.

Beto fwete kubikisa luzingu ya ntama, ya bamimpani, ya bayina ke tambula na mpimpa nkatu mwinda ya lukwikilu, ya bikalulu yina yonso ya mbi sambu na kukituka bantu ya mpa.

Bampangi bakristu,

  1. Masonama masantu ya kilumbu yai ya bubu ke zabisa beto inki mutindu, tuka ya muntu ya Nzambi gangakana mbandu ye na luzolo na Yandi (Gn 1, 26), imene kubwa na disumu ye imene kukota na kimpika ya mbeni Satana ti ya lufwa.

Nzambi na lutondo na Yandi ya kukonda ndilu, imene kubikisa yandi ve, kansi imene kusosa kugulusa yandi, na kubasisa yandi na kimpika yinaya masumu.

Yo ke songa nde : kana Besi Yuda, lugulusu na bokusalamaka na nsadisa ya kusabuka Nsadi-Mbwaki na makulu, na mpila nde bo kukatuka na kimpika ya Besi Egypiti, na nsadisa ya Moïse, na kubaka kimpwanza na bo (Cf Ex 14, 15ss); beto bakristu bubu yai, ikele Kristu yandi mosi, ya ke gulusa beto na nsadisa ya menga na Yandi kibeni.

  1. Yo yina, ya beto ke yangalala bubu yai, yo ikele sambu naKristu yina ya imene songa beto lutondo ya nene tii kuna lufwa ya nsoni na zulu ya kulunsi sambu na masumu na beto:Yandi me diata disumu, Yandi me nunga mbeni Satana ti bisalu na yandi yonso, ntete-ntete lufwa.

Kumosi ti Yandi, beto mpi me nunga mbeni Satana. Beto me basika na kimpika ya lufwa ya kimakulu; beto me botama na lufwa ti na lufutumuku na Yandi sambu na kukuma bandambu ya nitu kaka mosi na Yandi.

Taladiswekamu ya nene kibeni ye kikuma ya Kiese na beto na kilumbu yayi (Mfumu Yezu me futumuka bubu, Alleluia Alléluia…).

Bampangi bana ya Nzambi,

  1. Lufutumuku ya Kristu ikele kielo ya ke kotisa beto na luzingu ya mpa, luzingu ya bana Nzambi. Na yo, luzingu me nunga kimakulu lufwa ye mambi yonso.Mbeni Satana ikele diaka ve na ngogo ya kutubila bakristu, bayina ya me futumuka kumosi ti Kristu.

Lufutumuku ya Kristu ikele ndosi ve sambu Kristu Yandi kibeni imene kudisonga mbala mingi na balongoki na Yandi na kutubila bo: « Ngemba na beno !Beno tita ve, yai ikele mono !» (Jn 20, 19-20).

Lufutumuka yai ya Kristu ikele kusonga nde beto bakristu beto fwete kubasika na luzingu na ya ntama ye ya masumu nakukituka bigangwa ya mpa na nsadisa ya Kisakramento ya nene ya Mbotika ya beto bakaka. Na yo, konso muntu fwete tala inki mutindu yandi ke zitisakana luzingu na yandi ya konso kilumbu balusilu na yandi ya mbotika sambu na kuvanda ya kieleka ndambu ya nitu ya Kristu. Inki mutindu yandi ke bumbaka dienga ya yandi bakaka nambotika ye ya kukotisaka yandi na kikanda ya bana ya Nzambi.

Sambu dienga yai ya beto bakaka kilumbu ya beto kumaka bakristu yo ikele yina ya ke pesa beto ngolo na kunata ntangu yonso kulunsi na beto ; kulunsi ya kele nzila ya beto bakristu fwete landa sambu na kubaka luzingu yampa.

  1. Na diswakamu yai Pake, Mfumu Nzambi ke zola nde, beto kubuya mambu yonso ya kingolongolo, ya bimfumu ya mbi ya ikele kukota bantu ya nkaka nsoki, ya mbangika ya mutindu na mutindu, ya kuswana swana, ya kimuyibi.

Mpila yina, Pake na beto ta kuma mpenza kidimbu ya kubuya na kundima mambi, ya kunwanisa yo ye mpi yina yonso ya ke pesa muntu lukumu ve.Yandi ke zolande luzingu ya bakristu kuvanda luzingu ya masonga ti ya makieleka, ya bayina ya ke sosa ntangu yonso ngemba ye luzingu ya ngemba sambu na bantu ya nkaka.

  1. Yo yina bampangi, bonso Tat’eto François ke zabisa beto na munkanda na yandi :“Kiese ya Nsangu ya mbote” (la Joie de l’Evangile), na Pake yai, beto kubika ye kubuya bitumba ya mutindu na mutindu na kati ya bimvuka go mafamilia na beto, betokunwana sambu bandinga go makanda na beto kutoma ye kubuta mabundu ya lukwikilu. Beto kusala kikesa na kubasika na bantoni na beto :ntoni ya luvunu, ntoni ya kimpala, ntoni ya mubulu, ntoni ya kimbeni, ntoni ya bwimi ye ya kuniokula bankaka sambu na kimfumu to kiyeka na beto. Beto sala kikesa nakubasika sambu na kukwenda tala bantu nkaka. Beto sala kikesa mpi na kuwakana beto na beto nkatu kutudila bantu ya nkaka bandilu.
  2. Beto ta samba konso muntu na ntima mvimba sambu nde na Nkinsi yayi ya Pake, beto kuzwa dienga ya kubasika na Luzingu na beto ya kimpika ya masumu sambu na kukituka bantu ya mpa na Kristu.

Beto ta samba mpi sambu na bakatekumene yonso nde :nsemo ya Kristu ya bau ta baka na kisakramento ya mbotika yo kuzima  ve, yo kusadisa bo na kusoba luzingu na bo ye luse ya ntoto mvimba.

Na Pake yai, beto bula diaka ntulu na balukanu ya beto bakaka sambu nde na kimvuka beto simbisa ye kutunga dibundu na beto. Kristu imene telema na lufwa, Yandi imene kufutumuka beto mpi kutelema ye kufutumuka kumosi ti Yandi.

  1. Mono ke bika beno yonso na maboko ya Mama Santa Maria sambu nde na nsadisa ya bisambu na yandi, kiese yai ya Nsangu ya Mbote ti Nsemo yai ya Pake ya beno me baka, yo kumonika ntangu yonso na luzingu na beno ya konso kilumbu ye yo kusoba luse ya Paroisse na beto, ya Diocèse na beto ye ya ntoto mvimba. Mono ke zodila beno yonso Nkinsi Pake ya mbote ! Ye mono ke pesa beno yonso lusambulu na mono.

NA BENO YONSO NGEMBA YA PAKE !

Me pesama na mposu ya santu na kilumbu makumi tatu na mosi ya ngonda ya tatu ya mvu mafunda zole na kumi na nana.

+ José MOKO EKANGA,

Pisekopo ya Idiofa