Le Message de Noël de Monseigneur José Moko s’est axé sur l’appel des anges aux bergers: ‘Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple: il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur;’ Luc 2, 10-11

Un message passé essentiellement au peuple de Dieu qui est à Idiofa dans la langue liturgique locale, le Kikongo.

Pour lire l’intégralité du Message, cliquer sur:MALONGI YA TATA PISEKOPO NA NKINSI LUBUTUKU YA MFUMU YEZU KRISTU

« Beno kuwa boma ve, sambu mono me kwisa kuzabisa beno Nsangu ya Mbote…na mpimpa yai, bo me butila beno Ngulusi na bwala ya Davidi. Yandi ikele Kristu, Mfumu na beto » (Lc 2, 10-11).

Bampangi Bakristu,

 1. Kiese na mono ikele ya mingi na kuvukana kumosi ye beno, na mpimpa yai ya santu, sambu na kuta Nkisi Lubutuku ya Mwana Yezu.

Kumosi ye beto, Dibundu ya Mvimba, na banzo-Nzambi na yandi yonso, bankunga to milolo ya kiese ikele kuyimbama sambu na kuyamba mwana Yezu na kati ya kidikilu.

Mpamba ve, Mfumu Nzambi me lungisa lusilu ya yandi silaka na batata na beto, tuka Abraham tii na bana na yandi (Ga 3, 16). Kilumbu ya Nzambi silaka beto yo yai mene kulunga. Ntangu ya kukinga me kusuka, Maria me buta kibeni Ngulusi ya ntoto mvimba.

 1. Lubutuku yai ya Mwana Nzambi ke kwisa kukatula beto na mpimpa ya masumu ti ya kimpika ya mutindu na mutindu. Yo ke binga beto na kuyangalala, na kumona kiese bonso bawanzio ya zulu ya ikele kukembila Mfumu (Lc 2, 14), sambu na lutondo na yandi ya kukonda ndilu.

Bana batondama,

 1. Kristu yai ya ke kwisa kubutuka na kati ya kidikilu ikele yina ya ikele kukipesa na beto bonso mampa ya luzingu. Yandi ke nata beto na kusengumuna mbote diswekamu yai ya Ukaristiya, Kristu yandi kibeni.

 1. Na luyantiku ya Mvu na beto ya bisambu, mono tambikaka bisalu yonso ya mvula yai na maboko ya Mfumu Nzambi. Ye ngogo ya mono kusolaka sambu na mvula yai ikele : « Bo vandaka kumosi na kuwa Ndinga ya Nzambi ye mpi kubuka dimpa» (Ac 2, 41-42).

Yo ikele mfunu na mono kuyibukisa beno mambu ya ke tadila ntu tilongi yai na malongi na mono ya Noël, na mpila nde konso muntu kuyamba nsemo ya Kristu ya kuvandaka na luyantiku ndinga ya Nzambi, kuyilama mvula ya mvimba na nzila ya bisakramento ntete-ntete ya Ukaristia ti ya makwela ya santu na kukituka balongoki ya kieleka.

 1. Ya mono me sola ngogo yai, mono ke zola nde mafamilia ya bakristu kuvanda bifulu ya kieleka ya luzingu. Yo kulanda mbandu ya familia ya santu : Maria, Josefo ye Mwana Yezu.

Yo kufukimina Mfumu Nzambi bonso bangungudi na kulomba nkenda na yandi sambu na bantu ya nkaka ; yo kuvanda bifulu ya fwete kusadisa bakristu yonso na kuzingila ndinga ya Nzambi, na kubalula ntima ye na kukituka balongoki ya kieleka ; yo fwete kusansa ye kulonga bana nzila ya kulanda : nzila ya lukwikilu.

Nde bakristu kuzola ye kuyilama mbote sambu na kutambula bisakramento ya makwela ye ya Ukaristia ya ikele mfunu mingi na luzingu na bo. Bo kuzingila yo luzingu na bo ya mvimba.

Nde mafamilia ya bakristu kuvutukila diaka bisambu ya kimvuka kumosi ti bana, kusambula bo na ntwala ya bo kusala nzietelo, kuyantika nzo-nkanda to luzingu ya mpa, kulombila bo badienga ye mpi kusakumuna bo sambu na kuzodila bo mambote.

Nde mafamilia ya bakristu kumona Ukaristia ya ikele kisacramento ya lutondo bonso nsimbulu ye mpi bonso moyo ya luzingu na bo ya kimvuka, sambu yo ikele kabu ya lutondo ye kisina ya mambote yonso. Yo ikele Kristu yandi mosi ke kwisa kukipesa na bantu sambu na kugulusa bo. Yo kuvanda kisacramento ya mvukana na bo ye yo kupusa bo na kuzinga bonso bampangi na nzila ya masonga, ya mawete, ya mbatalala mbundu, ya ndongisila, ya kulolulana, ya lutondo sambu nde bo kuzolana bo na bo mutindu Kristu yandi mosi ke tonda bo.

Bampangi batondama,

 1. Diswekamu yai ya kidikilu ke kwisa kunatila beto luzingu : Kristu me ndima na kubaka kimuntu na beto sambu na kugulusa beto. Beto nangula meso na kutala yandi na kati ya kidikilu, bonso masonama masantu ke zabisa : « Bo ta nangula meso na kutala muntu yina ya bo tobolaka na dikonga » (Za 12, 10).

  Na kutala nsemo yai ya Lubutuku, beto yonso me bingama na kubasika konso ntangu na nzila ya bulemfu, ya kudikulumusa, ya lutondo ya yina ya me ndima na kudifiotuna sambu na kukituka muntu.

  Kiese ya mpimpa yai ya Lubutuku fwete baka disongidila na yo na nsemo ya Pake. Kana Kristu ya kuvandaka na lukumu ya Nzambi me ndima na kukituka muntu bonso beto, ikele na kusonga lutondo ya Mfumu Nzambi sambu na lugulusu ya bantu na Yandi, Yandi ya ke ndima nde mwana na Yandi Umosi, Yezu Kristu, kubutuka na kati ya kidikilu.

  Bonso bakristu ya ntete ya kusengumunaka nde Kristu ikele ntangu yina ya kieleka ya kesema sambu na bantu yonso, beto mpi kundima nde Yandi ikele Nsemo yina ya kesema sambu na kugulusa beto. Tala nki mutindu makieleka yai ke lungisa ngogo ya Profeta Izaya kuzabisaka : “Bantu ya vandaka tambula na mpimpa kumonaka Nsemo ya nene” (Is 9, 1), nsemo ya ke temuna makanda yonso ya ntoto.

  Bampangi Bakristu,

  1. Kidimbu ya mwana Yezu Kristu na kati ya kidikilu ke songa nde mwana ya me butuka fwete kuyela, na nsadisa ya bibuti ye ya familia na yandi.

  Kiteso mosi mpi, diocese na beto fwete kuyela diaka ya kuluta kiteso na nsadisa ya bisalu, bandongisila ye makabu na beno yonso ya mbote sambu diocèse ikele ntete ya beno bakristu.

  Yina yonso ya beno bakristu ti bampangi ya luzolo ya mbote ke pesaka mono pisekopo na beno, mono ke zabisa beno, beno ke pesaka yo na bampangi na beno mosi.

  Ye makabu ya mono ke lombaka na bakristu na mono (batata, bamama, bana) ikele mbongo ya leta go minerval ve. Yo ikele mbongo ya mono pisekopo ke lomba na bakristu na mono sambu na kutunga dibundu na beto ya Idiofa ; mono ke lomba yo mpi na bayina yonso ya ke longuka ye ke sala bisalu na banzo nkanda ti na bahopitaux na mono. Mono kuzola ve nde beno kuvwalangasa yo. Mono ke lomba minerval ve kansi mono ke lomba denier du Culte ya ikele droit ya pisekopo ye devoir ya bakristu.

  Na yo, beno kulanda mpukumuna ya mpamba mpamba ve. Beno kulembisa maboko ve na kusimbisa diocese kansi beno kufula. Beto kutunga na kimvuka diocese na beto.

  Malongi yai ya Noël lenda kubika ata muntu mosi ve na kingenga sambu ngemba ya Mwana Yezu ke nata, ke tadila beto yonso, ke tadila ntoto mvimba.

  1. Nde Yandi ya me kwisa kubutuka na bantima na beto, kunatila beto Ngemba ye kuzingisa beto; nde bisalu na beto, bandinga na beto, luzingu na beto na kati ya kimvuka kusonga nde beto me yamba kibeni Kristu ye beto me ndima na kuvanda mpi mwini ya ke temuna bampangi ya nkaka.

  Bika nde Mama Santa Maria, nkwa ndongisila ya mbote ye nkwa nsadisa, yandi ya kele sambilaka beto ntangu yonso mutindu yandi salaka tuka Nazareth tii kuna Kalvari, kulombila ntoto na beto Congo ngemba ya kieleka, Nde Mwana na yandi kukatula beto na mpongi ya bumolo ti ya masumu na mpila nde beto kuyamba nsemo ya Yandi me natila beto.

  Na Beno Yonso Ngemba ya Kristu ku vanda na beno!

  Donné en l’Eglise Cathédrale Saint Kizito, le vingt quatrième jour du mois de décembre en la

  solennité de la Nativité de Jésus.

  + José MOKO EKANGA

  Evêque d’Idiofa