« Bantu ya vandaka tambulana mpimpa monaka nsemo ya nene, nsemo ya ke temuna makanda ya ntoto » (Is 9,1).

Télécharger l’homélie en cliquant sur: MALONGI YA TATA PISEKOPO NA NKINSI LUBUTUKU 2017!

A L’OCCASION de la SOLENNITÉ DE LA NATIVITE DE JESUS CHRIST

A lire intégralement sans commentaire (Veille, matin et midi).

Textes : Is 9, 1-6 ; Ps 95 ; Tt 2, 11-14 ; Lc 2, 1-14

« Bantu ya vandaka tambula na mpimpa monaka nsemo ya nene, nsemo ya ke temuna makanda ya ntoto » (Is 9, 1).

Bampangi Bakristu,

  1. Kilumbu ya Nzambi silaka beto yo yai mene kulunga. Mfumu Nzambi, na lutondo na yandi ya kukonda ndilu, me pesa beto mwana na yandi umosi ya me butuka bubu na kati na beto. Lubutuku na yandi ke katula beto na mpimpa ya masumu ti ya kimpika ya mutindu na mutindu. Yo ke binga beto na kuyangalala, na kumona kiese.
  2. Ya kieleka bampangi, bubu yai, na banzo-Nzambi yonso ya ntoto mvimba, bankunga to milolo ya kiese kele kuyimbama sambu na kuyamba mwana Yezu na kati ya kidikilu.

Mpamba ve, Mfumu Nzambi me lungisa lusilu ya Yandi silaka na batata na beto, tuka Abraham tii bana na yandi : Ntangu ya kukinga me kusuka, Maria me buta kibeni Ngulusi ya ntoto mvimba.

Bana Batondama,

  1. Na luyantiku ya mvula na beto na dibundu, mono tambikaka bisalu yonso ya mvula yai na maboko ya Mfumu Nzambi.

Ye ntu dilongi ya mono kusolaka sambu na mvula yai ikele : « Kuzingila lukwikilu na beto na Kimvuka » (Ac 4, 32).

Ya kieleka, diocèse na beto ya Idiofa ikele Kimvuka to kandambu ya dibundu mvimba. Yo ke fwanana na nzo ya kele na kielo kaka mosi. Kielo yina ikele Kristu (Cfr. Jn 10, 1-10).

Beto lenda diaka mpi kufwanikisa diocese na beto na kimvuka ya mameme ya ikele ti ngungudi ya kieleka, nde Mfumu Nzambi, bonso yandi mosi kuzabisaka yo na nwa ya baprofeta na yandi nde: “yandi mosi ata kuvanda ngungudi ya bantu na yandi” (Cfr. Is 40, 11; Ez 34,11ss). Ata beto bantu ya kele bangungudi lenda diatisa mameme ya Mfumu Nzambi, na kimuntu na beto, ikele yandi mosi kaka, na mwana na Yandi Yezu Kristu, ya ke langidila ye ke tanina bo. Mpamba ve Kristu ikele Ngungudi yina ya mbote kibeni ya ke zaba mbote mbote mameme na yandi. Yandi ke tanina kaka ve, kansi yandi me ndima na kutambika mpi luzingu na yandi sambu na bo (Cfr. Jn 10, 11-15).

  1. Yo kele mfunu na mono kuyibukisa beno yo na luyantiku ya malongi na mono ya Noël, na mpila nde konso muntu kuyamba nsemo ya Kristu, kuzinga sambu na Kristu ye kumeka na kuvanda mpi kangungudi ya mbote na kisika ya yandi kele : na familia na yandi, na nzo-nkanda to na kifulu na yandi ya kisalu.

Bampangi batondama,

  1. Yezu Kristu ikele lugulusu na beto. Yandi me tambika luzingu na yandi na kugulusa beto. Beto nangula meso na beto na kutala yandi na kati ya kidikilu, bonso masonama masantu ke tuba : « Bo ta nangula meso na kutala muntu yina ya bo tobolaka na dikonga » (Jn 19,37//Za 12,10).

Nsemo yina ya Pake kele kutemuna mpi mpimpa yai ya Lubutuku ya ke vukisa beto. Mfumu Yezu Kristu ya me gulusa beto me butuka na Bethléem, na ntoto ya Yudea bonso beto me landa yo na Nsangu ya mbote.

Kiese ya mpimpa yai ya Lubutuku  fwete baka disongidila na yo na nsemo ya Pake.

Kana Kristu ya kuvandaka na lukumu ya Nzambi me ndima na kukituka muntu bonso beto,  ikele na kusonga lutondo ya Mfumu Nzambi sambu na lugulusu ya bantu na Yandi, lutondo yina ya ta monika bonso lufwa na yandi na zulu ya kulunsi. Inki lutondo yai ya nene nene na kumona nde yandi muntu vandaka na lukumu ya Nzambi, yandi ke ndima na kukituka muntu (Cfr. Phil 2,6) ye na kufwa lufwa ya nsoni na zulu ya kulunsi; yandi ya kukondaka ata kima mosi ve, yandi ke ndima bunsukami (Cfr. 2 Co 8, 9) tii na kwenda kubutuka na kati ya kidikilu.

  1. Kidimbu yai ya Mwana Yezu Kristu na kati ya kidikilu” ke songa beto mpi nde mwana ya me butuka fwete kuyela, na nsadisa ya familia na yandi ya Nazareth ya beto yonso fwete baka bonso mbandu ya ma familia. Kiteso mosi mpi, diocese na beto yayi ya Idiofa fwete yela diaka ya kuluta kiteso. Na konso kima ya beto ke sala, beto kusonga lutondo ya Kristu sambu na bansukami, bansiona, nanunu, bankwidi nkatu kutala bisika ya bo lenda kukatuka.

Malongi yai ya Noël lenda kubika ve ata muntu mosi na kingenga sambu ngemba ya Mwana Yezu ke nata ke tadila beto yonso, bonso banzio ya Nzambi me yimba yo: “ Nkembo na Nzambi na kati ya zulu ye ngemba na ntoto na bantu ya yandi ke kuzola”.

  1. Ya kieleka Bampangi, konso ndambu, na ntoto mvimba, me mona lugulusu yai ya Nzambi na beto.

Bubu yai, ata mimpani ke boka Noël.

Kansi mosi mosi lenda kudiyuvula keti Yezu Kristu kubutukaka kibeni na kilumbu yai ya makumi zole na tanu ya ngonda ya kumi na zole, bonso beto ke salaka yo konso mvula ?

Kana dibundu mama na beto me pona  kilumbu yai,  ikele sambu na kuyingisa,  nkinsi ya “ntangu” ya mimpani vandaka kuta na lumbu makumi zole na tanu  ya ngonda kumi na zole ye ya bo vandaka kufukimina bonso kanzambi, na nkinsi kibeni ya yina ya kele Mwini sambu na ntoto mvimba, Yezu Kristu (Jésus Christ, Soleil levant).

Bakristu ya ntete me kusengumuna nde Kristu ikele ntangu yina ya kieleka ya ke sema  sambu na bantu yonso. Makieleka yai ke lungisa ngogo ya Profeta Izaya kuzabisaka : “Bantu ya vandaka tambula na mpimpa kumonaka Nsemo ya nene” (Is 9, 1), nsemo ya ke temuna makanda yonso ya ntoto.

Bampangi Bakristu

  1. Beto mpi kuyamba nsemo yina ya Mfumu Yezu Kristu ye kusadisa bimvuka yonso ya diocese na beto na kuyamba mwini yai ya kieleka. Mfumu Yezu ikele kibeni na kati na beto. Ziku beto ke zaba yandi mbote mbote ve. Beto lomba na misa yai nde yandi kubutuka na kati ya bantima na beto, yandi kunatila beto ngemba ye yandi kuzingisa beto.

Na mpimpa yai ya bubu, beto kuyimbila Emmanuel, beto kuyangalala sambu na lubutuku na yandi na kati na beto. Bisalu na beto, bandinga na beto, luzingu na beto na kati ya bimvuka kusonga nde beto me yamba kibeni Kristu ye beto me ndima na kuvanda mpi mwini ya ke temuna bampangi ya nkaka.

  1. Yandi ya ikele Mwana ya Bethléem ye Mwini ya kieleka, ya me kukikulumusa, kusimbisa ye kutemuna balubokilu na beto yonso; Yandi kusambila mutindu yina bayina yonso ya ta sala ntumbama na ngonda ya ntete ye mpi na ngonda ya nsambwadi ya Mwu 2018 sambu na kisalu na Yandi nakati ya diocese na beto.

Yandi mosi kusadisa bo na kubakisa nde Yandi ikele Lutondo ye na zulu ya kulunsi yandi me kangula nzila ya bumosi.

  1. Beto kubondila Mama Santa Maria, nkwa ndongisila ya mbote ye nkwa nsadisa, yandi ya kele sambilaka beto ntangu yonso mutindu yandi salaka tuka Nazareth tii kuna Kalvari, na yandi kulombila ntoto na beto Congo ngemba ya kieleka, Nde Mwana na yandi ya me kwisa kubutuka na bantima na beto kukatula beto na mpongi ya bumolo ti ya masumu na mpila nde beto kuyamba nsemo ya Yandi me natila beto.

Na beno yonso ngemba!

 

Donné en l’Eglise Cathédrale Saint KIZITO, le vingt-quatrième jour du mois de décembre en la solennité de la Nativité Jésus.

 

  + José MOKO EKANGA

Evêque d’Idiofa